دومینوی زندگی

دومینوی زندگی

هواسمان به ترتیب دومینوی زندگیمان باشد شاید این آخرین مهره دومینوی زندگی ما باشد....

نویسندگان

به نام خداسلام همراهان گرامی

وقت آن رسیده که مسیرمان را در زندگی مشخص کنیم کدام مهره دومینوی ما مهم است که زندگیمان را زیر و رو میکند.
زندگی مانند یک بازی دومینو است تک تک مهرهای آن باید به موقع و سرجای خودشان باشند گاهی یک اشتباه در این حرکت راه بازگشتی را برای ما نمیگذارد.
پس در گذاشتن تک تک مهرهای دومینوی زندگی خودمان و کسانی که در زندگی آنها تاثیر گذاریم دقت کنیم.